Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 (Szybka Ścieżka - „Urządzenia grzewcze”)

P.P.U.H Zamech Zygmunt Nocoń realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnego kotła na biomasę o mocy do 25kW ze zintegrowanym elektrofiltrem” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci kotła grzewczego wyposażonego w elektrofiltr zintegrowany z wymiennikiem ciepła, zasilanego m. in. klasycznym pelletem drzewnym, jak i pelletem pochodzącym z biomasy zielonej (miskantu, łuski słonecznika) – tj. biomasy stanowiącej potencjalny odpad, a jednocześnie paliwo alternatywne, o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń i parametrach spełniających wymagania dla kotłów klasy 5 i Dyrektywy Ecodesign. Użytkownicy przedmiotowego produktu będą mieli możliwość elastycznego wyboru stosowanego paliwa (pellet drzewny oraz pellet z miskanta lub z łuski słonecznika). Równocześnie w/w kocioł opalany biomasą jest urządzeniem zeroemisyjnym.

Planowane efekty: Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu założonych celów planowane jest wdrożenie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZAMECH rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej oraz w formie licencji.

Wartość projektu: 1 618 146,25 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 204 007,5 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.10.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

P.P.U.H Zamech Zygmunt Nocoń realizuje projekt pn.: ” Opracowanie algorytmu sterowania palnikiem w kotle na pellety o mocy 15-25 kW” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynku tj. algorytmu do sterowania pracą kotła przeznaczonego do spalania różnego rodzaju pelletu: pelletu drzewnego A1 oraz pelletu agro ze słomy, z łusek słonecznika, z miskanta, z toryfikowanego miskanta, umożliwiającego ekologiczne i efektywne spalanie. Dzięki temu nastąpi zwiększenie innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowane efekty: efektem realizacji usługi będzie innowacja produktowa – Wnioskodawca zamierza wdrożyć opracowane rozwiązanie do produkcji i sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 314 363,40 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 255 580,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 217 243,00 PLN