BADANIA I ROZWÓJ

Od 2017 roku w firmie stale rozwijany jest dział B + R. W ramach jego działalności powstało Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych, które świadczy usługi w zakresie spalania paliw stałych (biomasy, węgla), przygotowania kotłów do uzyskania certyfikatu klasy 5 jak i Ekodesign, w zakresie doboru optymalnych nastaw programowych i przeprowadzenia prawidłowego procesu spalania.

W ramach działalności badawczej przedsiębiorstwo P.P.U.H. ZAMECH nawiązało współpracę z jednostkami naukowymi:

Badania przez nas prowadzone w Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie parametrów spalania konkretnie zdefiniowanego paliwa. Dotychczasowe badania były wykonywane na zlecenie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakładu Polityki i Badań Strategicznych, Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego Sp. z o.o., Biomasy Partner Group Sp. z o.o., firmy Kotły Patyk, oraz firmy P.W. Budmet. Analiza procesu spalania dokonywana jest przy wykorzystaniu kotłów, które spełniają kryteria sprawności cieplnej i emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5. Urządzenia te spełniają również kryteria zawarte w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Spełnia również kryterium w zakresie sezonowej sprawności energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO, NOx oraz pyłu. Proces przygotowania do certyfikacji przeprowadzany jest na kotłach dostarczonych przez producentów kotłów.