Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez P.P.U.H. „ZAMECH” Dariusz Nocoń
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: P.P.U.H. „ZAMECH” Dariusz Nocoń z siedzibą w Czeladzi ul. Staszica 171 (kod pocztowy: 41-250). (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt:
  • adres korespondencyjny: ul. Staszica 171, Czeladź (kod pocztowy: 41-250).
  • adres e-mail: zamech@zamech-czeladz.pl
  • tel. +48 32 265 87 12
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy w ramach współpracy w związku ze złożonym przez Państwa zleceniem wykonania określonych elementów czy usług, w tym w celu rozliczenia umowy udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania w zakresie jej wykonywania, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeśli takie się pojawią.
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy
  w ramach naszej współpracy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
  s. 1) – dalej: „RODO”.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, a także podmiotom, które na rzecz Administratora będą wykonywać czynności w ramach umowy jako pracownicy i podwykonawcy.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania przez Administratora umowy
  w tym na podstawie Państwa zlecenia wykonania określonych elementów czy usług, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku
  z realizacją obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami mają Państwo prawo wnieść skargę do – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli
  w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych.